Historien bag godset

Sonnerupgaard gods blev opført helt tilbage i 1341, og har siden da haft mange forskellige ejere. Her har vi forsøgt at gøre en lang historie kort.

Første gang Sonnerupgaard omtales er i 1341. I de følgende år nævnes flere ejere. Bildslægten ejede Sonnerupgaard i midten af det 16. århundrede. Senere kom Sonnerupgaard i den kendte Trolleslægts besiddelse. Rigsraad Manderup Parsberg nævnes som ejer i 1621. Efter Anne Brahes død, Parsbergs kone, blev gården solgt til Rigsmarsk Jørgen Urne. Ved Jørgen Urnes død overtog sønnen Knud Urne gården.

Efter i århundreder at have tilhørt nogle af de ældste danske adelsslægter kom gården nu i borgerligt eje, idet Knud Urne solgte ejendommen til professor Bertil Bartholin i 1661. Blandt de efterfølgende ejere nævnes Etatsraad Rasmus Vinding, der er kendt som hovedforfatter til Christian V’s Danske Lov.

Direktøren i det Vestindisk-Guineriske Kompagni, Severin de Junge, opførte hovedbygningen på dens nuværende plads efter en brand i 1731, idet hovedbygningen før var beliggende på øen i voldgravskomplekset, Den Brændte Grav, nord for gården (nu seværdighed).

Drone billede af Sonnerupgaard Gods

Ved lensafløsningen solgtes gården i 1923 til konsortiet, Schulin-Zeuthen, der i 1928 videresolgte til godsejer Breit.

Gården ejedes fra 1954-1959 af fabrikant Hollesen, af hvis bo Forsikringsselskabet Alm. Brand købte Sonnerupgaard. Forsikringsselskabet benyttede gården som eget kursuscenter i ca. 25 år og ombyggede hestestald og vognport til dette formål i 1963.

Sonnerupgaard Gods blev ved årsskiftet 1996/97 erhvervet af Birgitte Israelsen Knudsen og Peter Kjær Knudsen, som købte ejendommen af Anne Dorph og Preben Herbo, der siden efteråret 1985 havde ejet ejendommen.

Ejendommens jordtilliggende omfatter ca. 400 tdr. land. De 300 tdr. land er anvendt til planteavl, hovedsagelig korn. Resten er fordelt på de to skove, Dyrehaven og Engskoven.

Den seneste godsejer er Anders Knudsen, som overtog godset fra sin mor i 2015.

Godsejer Anders Knudsen på Sonnerupgaard Gods
Godsejer Anders Knudsen